jeudi 12 juillet 2018

Com un costum / Comme une habitude (tanka)

Fumeja la tassa,
camines sense marxar,
llegeixes la pluja

que cau a bots i barrals
secs, sense mullar-te mai.

***

La tasse fume,
tu chemines sans marcher,
tu lis la pluie

qui tombe à verses,
sèches, sans jamais te mouiller.